Účast na grantové výzvě – dar samoživitelům

Nadace Komerční banky vyhlásila grantovou výzvu zaměřenou na podporu samoživitel

Realizace od 08. 02. 23023 do 31. 07. 2023
Výše daru: 96.467,- Kč

Rodiče samoživitelé jsou dlouhodobě ohroženou skupinou obyvatelstva, kterou velmi negativně poznamenala dlouhá koronavirová krize a současné zvyšování nákladů na základní životní potřeby. Situace má mnohdy až zničující vliv na jejich životy. Zapojením do výzvy se snažíme těmto rodinám usnadnit jejich nelehkou životní cestu, jejich situaci zlepšit a pokud možno i odstartovat životní změnu, které by z vlastních prostředků jen těžko dosáhli.

Cílem je nepříznivou situaci alespoň některých rodin samoživitelů zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně zlepšit.  

Podařilo se zapojit celkem 3 rodiny a získat pro ně částku celkem 96.467,- Kč, které jsou určeny pro zajištění základních potřeb těchto rodin. Veškeré tyto prostředky půjdou přímo rodinám. Z této částky nebude na pracovníky ani jiné výdaje organizace KSK centrum o.p.s. čerpána žádná finanční částka.

Komplexní podpora občanů při sociálním bydlení

Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_049/0011291

Popis projektu

Projekt obsahuje tvorbu systému komplexní podpory při zajištění realizace koncepčního řešení sociální exkluze. V rámci klíčových aktivit obsahuje praktickou část přímé práce s účastníky projektu a tvorbu podpůrných mechanismů pro práci s CS. Součástí projektu je tvorba nástroje pro snadnou orientaci v oblasti dostupného bydení pro CS. Projekt je jedním z opatření IPRÚ Karlovy Vary ke komplexnímu řešení sociální exkluze. Součástí projektu je evaluace, následný výstup a shrnutí výsledků v publikacích

Trvání projektu: 01. 10. 2019 - 30. 09.2022

Finanční podpora ve výši: 4 666 375,- Kč

Anotace projektu je ZDE - klikni

Výstup z projektu - Andragogickápříručka pro práci s CS projektu- klikni Výstup z projektu - Koncepce sociálního bydlení města Karlovy Vary - klikni Výstup z projektu - Metodika sociální práce při sociálním bydlení - klikni