Popis práce SARSD

Základem práce je činnost terénních sociálních pracovníků a terénních pracovníků v sociálních službách - terénní práce v přirozeném sociálním prostředí rodin (cca v 80%). Na jednoho sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách (tj. na 1 pracovní úvazek) je počítáno s 5 - 6 rodinami souběžně.

Součástí práce v rámce služby SASRD jsou také případové konference a individuální plán práce s rodičem a s dítětem - sestaven multidisciplinární tým sanace rodiny. Členem multidisciplinárního týmu je zpravidla pracovník sociálně-právní ochrany dětí (SPOD), pracovník centra pro sanaci rodiny (CSR) – je-li pracoviště v dosahu, pracovník zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ÚV), je-li dítě aktuálně umístěné mimo rodinu, a další odborníci pracující s dítětem nebo celou rodinou (např. psycholog, učitel, speciální pedagog, dětský lékař, soudce).

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  •  zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí v případech, kdy děti mají významné problémy při plnění školních povinností a rodiče neumí nebo nemohou tyto potřeby naplnit 
  • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
  • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět, pokud rodič nebo osoba pečující nebude ze závažných důvodů schopen toto zajistit vlastními silami 
  • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytované sociální služby:

Nezávislost

 Jsme nezávislá nevládní organizace a naše služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací.

Nestrannost

Služby jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.

Dodržování práv uživatele

Respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatele.

Přirozenost prostředí

práce s uživateli probíhá v jejich přirozeném prostředí. Návaznosti služeb: navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.

Dobrovolnost

Spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.

Nezávislost na službě

SLužba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.

Mlčenlivost a diskrétnost

Bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.