Činnosti

Občanská poradna podporuje všechny občany v obtížných životních situacích poskytováním informací, rad a jiných služeb s cílem, aby si uvědomovali svá práva a povinnosti, dokázali efektivně vyjádřit své potřeby a přání, přejímali odpovědnost za své jednání a byli schopni využívat síť dostupných služeb s cílem prevence jejich sociálního vyloučení a umožnění běžného způsobu života.

Řešené potřeby uživatelů služeb jsou uvedeny v Regionální kartě služeb - odkaz ZDE.

Občanská poradna se zaměřuje zejména na problematiku:

 • sociálního zabezpečení 
 • pracovně právních vztahů
 •  bydlení rodiny a mezilidských vztahů 
 • právního systému a právní ochrany 
 • majetkoprávních vztahů 
 • zadluženosti

Okruhy poskytovaných poradenství

Dluhové poradenství:

 • oddlužení – pomoc při vyhotovení návrhů na oddlužení,
 • konsolidace úvěrů 
 • finanční gramotnost – formou podpory při vytváření osobních a rodinných rozpočtů 
 • poradenství při exekuci

Rodinné poradenství:

 • rozvody 
 • majetkové vyrovnání
 • dědické řízení 
 • vyživovací povinnost – trestní oznámení, exekuční vymáhání 
 • svěření dětí do výchovy a výživy, 
 • pěstounská péče 
 • domácí násilí – zprostředkování kontaktu s příslušnými orgány 
 • sociální dávky a důchody

Ostatní poradenství:

 • pracovně právní vztahy – uzavírání a ukončení pracovního poměru, pracovní smlouvy
 • bydlení – nájemní vztahy, prodej a koupě nemovitosti 
 • právní systém a právní ochrana – pomoc při řešení problémů v rámci trestního a  přestupkového řízení 
 • ochrana spotřebitele – reklamace, vymáhání spotřebitelských práv, 
 • posílení informovanosti občanů v oblasti tématiky předváděcích zájezdů

Cílovou skupinou jsou osoby, které se ocitly v tíživé životní situaci nebo kterým taková situace hrozí a neumějí ji řešit vlastními silami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služby Občanské poradny jsou klientům poskytovány:

Bezplatně

Odborné sociální poradenství je zásadně bezplatné, protože každý má právo na přístup k zákonům a službám a tento přístup by neměl být omezen případným nedostatkem finančních prostředků.

Diskrétně

Žádná informace, zjištěná od uživatele v průběhu poradenského procesu, nebude bez jeho výslovného souhlasu nikomu předána. Uživatel služby může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí.

Nezávisle

KSK centrum o.p.s. je nezávislá nevládní organizace a její služby jsou poskytovány bez ovlivnění zájmy jiných organizací

Nestranně

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Služby jsou dále nestranné, neutrální a jsou poskytovány s ohledem na klientovu situaci.

Veškeré služby jsou poskytovány v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a dle související Vyhlášky č. 505/2006.

Společnost má zároveň zpracovány Standardy kvality poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství.

Činnost odborného sociálního poradenství v regionu Karlovarského kraje

Pracovníci naší Občanské poradny zajíždějí mimo každodenní práci v Občanské poradně v Karlových Varech do některých míst v regionu Karlovarského kraje, kde byla zahájena spolupráce s místní samosprávou. Práce v lokalitách je realizována vždy po dohodě a na vyžádání místní samosprávy. V rámci této činnosti v terénu je poskytováno poradenství uživatelům služby zejména na úřadech, ale také v domácnostech a jiných místech pobytu uživatelů služeb.

Cílem této aktivity je snaha o maximální přiblížení poradenských služeb co nejširšímu spektru naší veřejnosti.

V současné době působíme v obcích:

Karlovy Vary (zde máme sídlo služby), Aš, Ostrov, Kynšperk nad Ohří, Rotava a Horní Slavkov. Práce v dalších lokalitách je omezena zejména kapacitou poskytované sociální služby.

Práce poradny ve městě Aš